Ti p theo chng ta s ni n vi ph n khc c a as output

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n thành. N u i taxi i hãng nào, tìm s phone g i, v.v. còn nh b n ch i thì nh tên nào. R i nên m c qu n áo nào i ch . Ra n ch thì ph i m c c làm sao, tr ti n m t hay ghi s n . B n th y không, t m t chuy n mua gà ơn gi n v y mà có th t n c ngày tr i lên chương trình Vi t AS, b n c n ph i lưu ý t i t t c m i vi c dù nh cách m y cho Flash có th làm úng theo như ý b n trong m i tình hu ng. Các chương trình có bug không ph i vì ngư i vi t d mà vì chưa nghĩ t i h t m i tình hu ng thôi. Tóm l i, i u quan tr ng trong l p trình là kh n ng phân tích m t v n chính thành nhi u v n nh cho t i khi không còn nh hơn n a, và sau ó xây d ng chương trình t gi i quy y các v n nh lên d n cho t i v n chính. Vi t mã hoàn ch nh B (bug) ơn gi n là l i c a chương trình mà b n t o ra. Bug có th ch là nh ng l i cú pháp ơn gi n, hay là nh ng l i ph c t p do cách b n gi i quy t v n trong môi trư ng runtime. tránh có bug trong script c a b n thì b...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online