Trong file 22tracksoundfla th hi n cch dng position v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t, và m t frame khác tương t nhưng không có nút Print cũng như các y u t khôgn c n thi t khác. Frame th hai này s ư c d t nhãn là "#p" B n có th b trí b ng cách s d ng timeline chính. Ví d b n có m t menu và m t nút Prin trên hai layer riêng bi t, mà c n có trong n i dung c a bi u m u in. Nh ng layer này n u b n không mu n in ra thì không c n kéo chũng sang frame có nhãn "#p" hai hình sau th hi n i u này. Hình th nh t,là frame mà ngư i dùng s th y xu t hi n trên trang web. NÓ ch a n i dung. nút Print và menu Ngư c l i, trong hình hai là n i dung mà ngư i duy t web không th y ư c, ít nh t là trên màn hình. Frame này ư c t tên là "#p" b n có th th y trên timeline.Layer Buttons không s d ng keyframe gi ng như frame 1. Ngoài vi c ch n nút Print không oc in ra, có th thêm vào frame này m t s thông tin s ư c in ra như a ch , ... Bây gi b n ã bi t làm th nào AS c n thi t chu n b cho m t bi u m u in, bây gi cùng h c II> Các câu...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online