Trong ph n html nh ch n vo m c flash with fscommand

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h n nút Submit thì s g i hàm CheckAll và ưa sang frame ti p theo v i l i cám ơn. CODE on (release) { if (checkAll()) { nextFrame(); } } Gi th 16: Menu và button ng Menu h th ng ã r t quen thu c v i các chương trình máy tính hi n nay. H i u hành c a chúng ta và ngay c Flash u có m t h th ng menu trên u. Menu là ưa ra nhi u l a ch n cho ngư i dùng mà l i ít t n di n t ích màn m t cách t t hình. Trong gi th 16 này, chúng ta s h c v : - Cách làm m t menu ơn gi n - S d ng menu trong movie - T o m t menu x xu ng khi chúng ta click vào m t nút - Cách t o button ng - S d ng button ng trong movie Cách làm m t menu ơn gi n Nh ng b n m i làm quen v i AS thư ng mu n bi t cách t o menu. Th t ra t o m t menu r t ơn gi n, chúng ta ã t ng bi t qua r i, ho c có th các b n không ý. Cách th c ho t ng c a nó là có m t button, và khi ngư i dùng ưa con tr qua button ó thì m t lo t nh ng button khác s xu t hi n l n lư t bên dư i button ó t o thành m t dãy menu. Hình dư i ây là m t ví d Khi chúng ta ưa con tr ngang qua nú...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online