V 2 drawing filled areas tr c h t c th t mu cho 1 vng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r i=0;i<items.length;i++) { trace(items[i].label); } } } B n cũng có th thêm ho c b t các dòng t list box b ng cách s d ng ActionScript. Ví d , addItem s thêm m t l a ch n b sung vào list box. ActionScript myListBox.addItem("Choice Four"); B n có th dùng addItemAt, removeItemAt, và replaceItemAt ActionScript. thay ComboBox M t combo box gi ng như m t menu kéo xu ng (pull-downl menu) cũng có th gõ vào m t giá tr . i list box b i ó ngư i dùng May thay, b n cũng có th t t tùy ch n hi u ch nh giá tr . Khi ó combo box như m t làm i u này là Editable (có th hi u menu pull-down bình thư ng. Thông s ch nh) trong h p tho i Properties. B sung cho tham s ó, b n cũng có th cung c p các m ng ch a nhãn (Labels) và d li u (Data). M t thông s khác c a combo box là Row Count (s dòng). Các combo box có th nh như các list box. Khi ngư i dùng click vào, chúng s tr i r ng thành m t danh sách các l a ch n. N u s l a ch n vư t quá giá tr Row Count, m...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online