V c th ti s d ng nn chng ta ch c n thay i code trong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e ư c kích ho t n u i u ki n ư c tho mãn s trong âu ngo c móc {}. T khoá else b sung cho if trong trư ng h p b n mu n th c hi n m t o n code n u i u ki n c a if không ư c th a mãn. Ví d : ActionScript if (a == 7) { gotoAndPlay(10); } else { gotoAndPlay(15); } N u trư ng h p c n th a mãn nhi u i u ki n thì có th dùng cú pháp if .... else if ... else. B n có th có bao nhi u cái else if cũng ư c. Nãy gi ta chi nói t i i u ki n d a trên 1 s so sánh, nh ng AS cũng cho phép dùng so sánh a h p (compound comparision). Trong i u ki n c a Flash ta có th dùng nhi u so sánh i t i m t k t qu chính xác hơn. Ví d n u như a l n 10 và a ph i nh hơn 15 thì ra l nh cho Flash chơi frame 10. ActionScript if ((a > 10) and (a < 15)) { gotoAndPlay(10); } T khoá and (còn có th ư c vi t là &&) yêu c u ph i tho mãn i u ki n c a 2 phép so sánh. B n cũng có th dùng t khoá or (còn có th ư c vi t là ||)n u như ch c n tho mãn 1 i u ki n trong 2 phép so sánh thôi. ActionScript if ((a...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online