V cc l p trnh vin khi vi t as b n c n lu vi t lm sao

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n s làm nh ng gì trong môi trư ng runtime, và b n có th th y ra nh ng l i mà b n vô ý m c ph i. Khi mà b n tr thành di n viên tuy t v i trong vai computer thì b n cũng tr thành m t l p trình viên tài ba. L nh, hàm, và phép tính L nh (command) là y u t căn b n c a AS ch th Flash làm m t hành ng c th . L nh ư c thi hành tuy t i trong các trư ng h p kh thi. Ví d n u như ta vi t gotoAndPlay(5) cho Flash t i frame 5 và chơi, nhưng n u trong movie không có frame 5 thì l nh không th làm ư c. Hàm (function, mình s dùng t function nhi u hơn là hàm) là ph n tính toán các phép tính và cho ra (return) m t k t qu . Ví d hàm random() s cho ra m t con s ng u nhiên nào ó, hay hàm sqrt() s cho ra giá tr bình phương c a 1 s mà hàm nh n ư c truy n cho. L nh và hàm u có th ư c truy n cho 1 hay nhi u thông s (parameter, mình s dùng t parameter thay vì thông s ), và nh ng thông s ó giúp cho hàm và l nh ư c c th hơn. Ví d gotoAndPlay(5) thì 5 là thông s , n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online