V chng ta khng s d ng cc thu c tnh data c a h p danh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s.send("serverprogram.cgi", "_self"); o n code trên s t o m t i tư ng LoadVars m i tên là myVars, r i ưa hai thu c tính vào i tư ng myVars. Sau ó, g i d li u i lên Server, chính xác là n chương trình CGI tên là echo.cgi. Câu l nh send cũng ho t ng tương t như trong form c a HTML. _self là Target, chúng ta có th thay th b ng các giá tr khác như ã ư c bi t. Nhưng còn m t câu l nh n a là sendAndLoad. Câu l nh này ư c ghép câu l nh send và load. Có nghĩa là i tư ng LoadVars s g i d li u lên Server, sau ó s l y giá tr tr v . CODE mySendVars = new LoadVars(); myLoadVars = new LoadVars(); mySendVars.name = "George"; mySendVars.ID = 47; mySendVars.sendAndLoad("serverprogram.cgi", myLoadVars); Tr ng thái l y d li u Hãy nh là câu l nh send và load s không l y d li u ngay t c thì. Có th ph i i trong m t th i gian ng n ho c dài. Vì v y, chúng ta s có nhu c u theo dõi tr ng thái l y d li u. Chúng ta không th s d ng d...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online