V d bi n s username lc u ch a 1 chu i nhng sau l i ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u như không có thông s này thì l nh "gotoAndPlay" s không bi t rõ ph i nói Flash i âu. cũng như hàm sqrt() cũng c n có thông s cho ra giá tr bình phương c a s y. S khác bi t gi a hàm và l nh chính là các phép tính. Phép tính thư ng là nh ng d u +, -, *, / hay là phép so sánh <, ==. >. Hàm có phép tính, l nh thì không Bi n s Bi n s (parameter) c n thi t trong m i ngôn ng l p trình vì nó lưu tr thông tin v m t cái gì ó trong chương trình. Bi n s g m có 2 ph n: tên và giá tr . ôi khi b n ch c n lưu tr thông tin trong bi n s m t th i gian ng n, ví d b n mu n Flash thi hành 1 s l nh 10 l n thì b n c n m s l n mà Flash ã thi hành l nh có th ra l nh cho Flash ngưng ngay sau khi thi hành xong l nh l n th 10. Nhưng cũng có lúc b n c n ph i lưu l i thông tin trong m t th i gian dài hay trong su t quá trình th i gian Flash chơi. Tên c a bi n s thư ng là m t nhóm t , hay cũng có th ch ơn gi n là 1 t , hay 1 ch cái. Thông thư ng tên c a bi n s nên rõ ràng d hi...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online