V d gotoandplay5 th 5 l thng s n u nh khng c thng s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: à mình s c p n l nh trace() vào nh ng gi t i Gi th 03: H c cách l p trình, Learning to program L p trình có th coi là khoa h c và ngh thu t. Vì v y l p trình viên gi i c n có 2 i u ki n ki n th c v ngôn ng mà h dùng và tính sáng t o, ít khi nào có trư ng h p ch có 1 cách l p trình cho m t án l m. Trong quá trình vi t AS, b n s t o ra cho riêng mình m t phong thái vi t code khá c trưng. Có th m i u b n s dùng phong cách vi t code trong nh ng bài vi t này, r i sau ó b n s t t chuy n sang phong cách c a riêng b n Thư ng thì khái ni m v các ngôn ng l p trình u gi ng nhau, và trong bài này s bàn v nh ng khái ni m l p trình và làm sao áp d ng nó trong Flash Cách suy nghĩ c a computer Th t ra computer d t l m ch ng bi t suy nghĩ âu, ch bi t làm vi c theo m nh l nh m t cách không suy nghĩ. Vì v y computer không bao gi l i mà l i ngư i vi t l nh sai khi n nó. Còn AS ch là m t chu i l nh, ch th cho computer, hay úng ra là Flash ph i làm nh ng gì trong môi trư ng runtime (runtime environment). Khi vi t AS thì b n nên t coi mình "ngu" như computer, và c l i nh ng dòng l nh AS và nghĩ t i k t qu c a vi c thi hành l nh ó. Khi t t mình vào v trí c a computer, b n s oán ư c script c a b...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online