V v y b n ng c g ng vit code sao cho tuy t h o khng c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m i làm l i 1 vi c nào ó thì càng nhàm chán. Vì v y vòng l p (loop) là m t y u t quan tr ng trong các ngôn ng l p trình. AS cũng v y, b n có th dùng vòng l p trong script. Trong vòng l p, " i u ki n" r t quan tr ng. M i vòng l p c n có i m b t u và i m d ng và m t i u ki n báo hi u i m d ng c a vòng l p. Ví d như b n mu n cho vòng l p ch y 10 l n thì s có 1 bi n s dùng m vòng l p, b t u t 0, M i vòng l p ch y thì bi n s này s tăng thêm 1. Khi t i 9 thì vòng l p s d ng l i. Sau ây minh ho c a vòng l p này: 1. M t s l nh tr ơc vòng l p 2. B t u vòng l p, set bi n s counter = 0 3. Làm m t s l nh trong vòng l p 4. Tăng bi n s counter +=1 5. N u bi n s counter nh hơn 9, tr l i bư c th 3 6. Ra kh i vòng l p, và ti p t c chương trình. ây chúng ta b t d u bi n s counter = 0 vì quy ư c thông thư ng các ngôn ng l p trình u b t u vòng l p 0. M t i m áng lưu ý c a vòng l p là i u ki n ư c xét trư c khi th c hi n các l nh trong vòng l p. Trong vài trư ng h p, i u ki n s...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online