V v y r t quan tr ng l b n c th s d ng quen thu c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i trên thì AS không th vi t li n v i graphic, còn button và movie clip thì OK. Nút s không có tác d ng gì c n u như không kèm AS lên trên nó. Mu n kèm AS vào nút thì ch n nút trên stage (sân kh u: di n t ích c a flash movie), r i sau ó m Action panel và vi t vào ó như ta vi t vào key frame. AS vi t trên nút ch ho t Vi t AS ng khi chu t ho c bàn phím tác ng lên nút mà thôi MC MC khác v i graphic ch MC ư c t tên khi mang vào stage, MC thư ng là hình ành ng, và có th có AS kèm theo MC. vi t AS vào MC thì cũng tương t như ta làm v i nút. AS kèm theo MC có th i u khi n MC ó hay là các MC trong cùng m t timeline hay các timeline ngoài movie Bài t p 1. T o m t movie m i 2. t o 3 key frames 3. Dung Flash v m i hình khác nhau cho m i frame 4. Ch y th movie (nh n Control + enter) 5. Sau ó tr l i t imeline, vi t vào keyframe 2 o n mã : "stop();" 6. Cho ch y th movie l n n a 7. Và kỳ này b n ch th y Flash chơi t i frame th 2 thì ng ng, và b n ã thành công trong vi c vi t AS : Gi th 02: S d ng Action panel, Using the Script Editing Window N u dân ho coi Timeline là nhà thì dân l p trình v i AS coi Action P...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online