Variable c 2 lo i local v global global variable bi n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y trư c tiên chúng ta s phân tích m t o n script sau ây. o n script này g n vào 1 button. ActionScript on (press) { var myVariable = 7; var myOtherVariable = "Macromedia"; for (var i=0; i<10; i++) { trace(i); if (myVariable + 3 == 5) { trace(myOtherVariable); } } } Dòng u tiên xác nh nh ng o n code sau ó ư c kích ho t khi mà user nh n vào nút. hàm on(press) ch có th s d ng trong vào trong nút mà thôi. Ngoài ra b n có th dùng on(release) n u như b n mu n kích ho t o n mã trên sau khi user nh n nút, và buông tay. D u ngo c móc {} u và cu i o n code, gói o n code ó vào làm m t, và u ư c kích ho t khi nh n nút. Các b n lưu ý th y o n code ư c vi t vào trong cho d nh n th y c o n code này ph thu c vào on(press). Các b n nên vi t lùi vào trong cho nh ng o n code ph thu c vào 1 l nh hay hàm nào ó. Dòng th hai l p ra bi n s (mình s vi t t t là var nhe) tên myVariable, và t giá tr b ng 7 cho nó. tương t hàng k ti p l p ra var tên là myOtherVariable và cho giá tr c a nó là "Macrmedia". C 2 câu này ư c k t thúc b ng d u ch m ph y ; Dòng th 4 chính là v...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online