Vit as nt cc ph n t c a flash movie c g i l symbol bi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i kèm v i Flash, thì b n ã bi t các y u t cơ b n như timeline, key frame v.v. nêu b n chưa bi t thì mình khuyên b n nên tìm hi u trư c r i t iêp t c ây. Ơ trong m c Flash T ng Quá, VNFX có post link download 3 cái CD hư ng d n cơ b n cho ngư i chưa bao gi dùng Flash. Vi t AS time line AS có th vi t vào key frame b t c timeline nào. làm như v y, b n ch n key frame trong timeline trư c r i b n m Action Panel ra (có th nh n F9) viêt hay xem AS ã ư c vi t ó. Mình khuyên b n nên dùng Action Panel dư i d ng Expert hơn là Normal, vì như v y b n s h c ư c nhi u và l hơn. Khi vi t AS vào key frame như v y thì AS key frame ó s ho t ng khi mà Flash chơi t i key frame ó. Ví d như l nh AS stop() ư c t key frame 5 thì Flash chơi t i key frame 5 thì s d ng l i cho t i khi có l nh khác. cách vi t này g i là vi t vào time line M t trong nh ng lý do vi t script vào time line là khi b n mu n dùng function (hàm), vì function cho phép chúng ta tái s d ng o n mã ó t nhi u nơi, nhi u level khác. Viêt AS nút Các ph n t c a Flash movie ư c g i là symbol (bi u tư ng). thư ng thì symbol là các hình nh. Và có 3 lo i symbol: button (nút), graphich (hình nh), movie clips( o n phim). 3 lo...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online