Vng l p con ng i lm ra computer v l i khng mu n lm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u và nói lên ư c tính ch t c a thông tin mà bi n s ang lưu tr . Ví d n u b n mu n lưu tr tên c a ngư i dùng trong bi n s thì b n nên t tên bi n s ó là userName (mình nghĩ t tên ti ng Anh d hi u hơn, vì ti ng vi t không d u cũng d b hi u l m), b n có th t tên bi n s ó là "n" nhưng quá ng n, ngư i c script c a b n s khó hi u, n u t là name thì d trùng v i các bi n s hay t khoá khác (_name là m t c tính c a i tư ng MovieClip) c. Và các l p trình viên Khi vi t AS, b n c n lưu ý vi t làm sao cho d hi u và d quy ư c tên bi n s theo quy t c sau: tên bi n s luôn vi t thư ng ch u tiên, và vi t hoa ch cái u tiên cho các ch k ti p, ví d userName, userLastName, userMotherMaidenName v.v. Lưu ý r ng ch các ch cái và s m i ư c dùng âu tên b ng ch cái. t tên cho bi n s , và luôn b t lưu tr nhi u lo i thông tin, và ngay m i lo i thông tin cũng Có nhi u lo i bi n s có th có nhi u lo i khác nhau n a. Như s (number) là m t lo i giá tr c a bi n s...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online