Vo ch 6 vi t o n code sau actionscript trace i am

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m t t cho tìm ki m là Control + F và cho thay th là Control + H, nh n F3 thì Flash s t i p t c tìm ch , câu b n mu n tìm. M t l nh n a là "Goto Line" giúp b n tìm ư c câu b n mu n tìm. L nh "Check Syntax" s rà soát script c a b n và tìm nh ng l i cú pháp. Lúc m i t p vi t AS, thì dùng nên thư ng xuyên dùng Chech Syntax check l i trong sctipt. L nh ti p theo là "Auto Format" và "Auto Format Options" giúp cho b n trình bày script c a b n cho d c hơn. B n có th thay i màu s c, font ch v.v. cho script c a b n cho b n d c code hơn b ng cách vào Edit > Preferences > ActionScript Editor. Các ph n còn l i c a pop-up window cho phép b n ư c xu t hay nh p AS dư i d ng text file và in script ra gi y. Tuy g i là expert mode nhưng th c ra dùng còn d hơn là normal mode. B i vì dư i expert mode thi Action panel ch ng khác gì chương trình "note pad" hay "text pad". B n ch vi c vi t nh ng gì b n mu n vào ó. Khi dùng dư i expert mode,...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online