Xem v d d i y nh code mystring this is a test myarray

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ; newNum = false; if (display == "0") newNum = true; // s không b t } else { display += keyName; // n i thêm s vào màn hình } break; } uv is 0 } Khi ngư i dùng nh n nút C thì hàm clearAll() s ư c g i, tương t khi ngư i dùng nh n các phép toán thì hàm operate s ơc g i - Hàm operate s th c hi n t ính toán. Nó s tìm ra phép toán gi a con s trư c ó và con s hi n th i, s d ng hàm parseFloat chuy n chu i thành s .Operation có giá tr b ng none khi nh p m t s m i sau khi th c hi n xong phép toán và màn hình ư c xóa. CODE // th c hi n phép toán trư c function operate(keyName) { switch (operation) { case "none" : // s u tiên memory = parseFloat(display); // lưu l i s trư c break; case "plus" : // th c hi n phép toán memory += parseFloat(display); break; case "minus" : memory -= parseFloat(display); break; case "multiply" : memory *= parseFloat(display); break; case "divide" : memory /= parseFloat(display); break; } // equals...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online