Addlistenerthis n s bo cho chng ta bi t khi no x y ra

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hau, không có s khác bi t. ây, chúng tôi ch mu n trình bày cho các b n th y nh ng cách làm khác nhau mà thôi! Luy n t p: Hi n th thông tin Nào, bây gi các b n hãy th s d ng nh ng hi u bi t c a mình v cách thay i con tr và rollovers làm m t chương trình xem nào! Chương trình này s hi n th nh ng thông tin v các hành tinh. Chúng ta s có 9 hotspot, m i hotspot là m t hành tinh, m i hotspot s hi n th m t h p thông tin khi ưa tr chu t ngang qua. M i hotspot là m t button, vì th ngư i dùng có th click vào di chuy n n m t frame khác xem nh ng thông tin v hành tinh ó. - u tiên, hãy t o m t movie m i trong Flash. Movie này s có 10 frame, t frame 2 cho n frame 10 s ch a thông tin c a các hành tinh. t tên frame 1 là none và tr ng vùng hi n th thông tin. t 10 button bên trái, m i cái cho m t hành tinh. M t movie clip summary s xu t hi n hi n th thông tin v n t t v các hành tinh khi ưa tr chu t ngang qua. Movie clip này cũng s ch a 10 frame: 1 frame tr ng và 9 frame ch a thông tin c a 9 hành tinh. Chúng ta cũng ph i chú ý vi c s d ng layer cũng r t quan tr ng, trong ví d này thì chúng ta s s d ng 3 layer và movie clip summary s ư c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online