24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nh c a movie clip) cho _root._xmouse và _root._ymouse(thu c tính c a con tr ). Th 4, n u ngưòi dùng th chu t , thì bi n dragging ư c gán false. Sau ây là o n code y CODE onClipEvent (load) { // start out not dragging dragging = false; } onClipEvent (mouseDown) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // follow the mouse from now on dragging = true; } } onClipEvent (enterFrame) { if (dragging) { // set to location of the mouse this._x = _root._xmouse; this._y = _root._ymouse; } } onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { // don't follow the mouse any longer dragging = false; } } Trong ví d 08complexdrag.fla ch a 2 MC. Ki m tra movie, nhưng ch s d ng MC bên trái. ây là MC làm theo o n code trên. Chú ý xem trung tâm movie ơc khóa v i v trí chu t như th nào. Nó làm movie nh y ngay l p t c n u b n click vào nó. Thông thư ng, khi b n mu n kéo MC ó lên màn hình, b n không mu n nó nh y t i làm kh p v trí chu t v i trung tâm c a MC. Hãy kéo file xung quanh màn hình.B n s th y khi b n click chu t vào b t kì i m nào trên movie, movie s l p t c làm kh p v trí click chu t v i trung tâm movie. i u này cũng t...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online