C b t h p v i ch ny l bi dng 100 b ng as c a raider

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rollContent . L nh này s d ng m t ch URL và hi n th m t movie clip ngoài vào trong ô cu n. ActionScript myScrollPane.loadScrollContent("myMovieClipFile.swf"); Ô cu n có th ScrollBar ư c dùng như m t trình duy t hình nh. a Component cu i cùng là ScrollBar. Component này thêm các thanh cu n vào trư ng text. B n có th dùng component này mà không c n dùng b t kỳ code ActionScript nào. Ch vi c kéo và th m t component ScrollBar vào m t trư ng text (text field), t nó s thêm vào trư ng text. Component ScrollBar có ít thu c tính Actionscript có th s d ng ư c. Ví d , b n có th s d ng getScrollPosition() l y v trí cu n hi n t i và setScrollPosition() thay i nó. Th c hành v i Components Bây gi chúng ta s ph i h p 5 component khác nhau t o m t form nh p d li u: CheckBox, RadioButton, ComboBox, ListBox, và PushButton components. T o m t Flash movie m i. T o ba component CheckBox. t tên cho chúng là checkbox1, checkbox2, và checkbox3. N...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online