Floor83 mathmin mathmax cc b n c th s d ng hai hm ny

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: able có giá tr là "Hello", và mu n ghép ch "world" vào sau ó thì dùng như sau: myVariable = myVariable + "world" và k t qu có ư c s là "Hello world". B n cũng có th ghép nhi u hơn 2 chu i l i v i nhau b ng cách trên. 2. Substrings. Substring là m t chu i ký t nh trong 1 chu i ký t khác. Ví d "ell" là substring c a "hello world" hay là "hello" hay là "elle" hay "hell". B n có th l y b t c substring nào c a 1 string v i cú pháp sau: String.substring(start, end));. String là i tư ng chu i mà b n mu n trích ra m t ph n, start là s th t c a ký t b t u cho chu i b n mu n lây, và end là s th t b t âu cho ph n b n không mu n l y. Lưu ý r ng ký t u tiê s có s th t là 0. Ví d v i o n code sau, output window s cho ra hàng ch "lo W" ActionScript var myString = "Hello World."; trace(myString.substring(3,7)); Ngoài ra còn 1 cách n a dùng tương t như cách trên nhưng ch khác v thông s v...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online