Font arial black myformatsize 36 myformatcolor

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • • • • • Key.CAPSLOCK Key.ESCAPE Key.RIGHT Key.CONTROL Key.HOME K ey.SHIFT Key.DELETEKEY Key.INSERT Key.SPACE Key.DOWN Key.LEFT Key.TAB Key.END Key.PGUP Key.UP N u b n mu n ki m tra xem n u nh ng phím bình thư ng ang b nh n thì b n ph i dùng Key.getCode l y mã s c a phím ó dùng trong hàm Key.isDown. ây là code m u khi b n mu n ki m tra phím "a" ActionScript if (Key.isDown(Key.getCode("a")) { trace("The left arrow is down"); } Cho 2 ví d trên, b n có th coi source Fla 09keyobject.fla 3. Key Listener Key listener ư c dùng nh n. quan sát bàn phím và thông báo cho Flash khi phím ư c cách th 2 chúng ta dùng i tư ng Key ki m tra coi phím có b nh n hay không, nhưng nó không th bi t chính xác lúc nào thì phím b nh n. N u mà ngư i dùng nh n phím quá nhanh, trư c khi onClipEvent(enterFrame) k p kích ho t i tư ng key ki m tra thì Flash s không bao gi bi t ư c ngư i dùng ã nh n phím. M t b t ti n n a khi dùng cách th 2 là n u b n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online