Fontarial myformatcolor 0x000000 myformatsize 24

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: áy ch . i tư ng có tính c u i tư ng LoadVars Thay i ki u dáng (Style) c a m t Component Các component c a Flash v n trông ã r t p. Nhưng n u t t c các nhà phát tri n Flash u b t u s d ng chúng, thì t t c các Flash movie c a chúng ta trông s na ná nhau. May thay, b n có th tuỳ ch nh các component theo nhi u cách khác nhau. B n có th d dàng t o các giao di n riêng (custom skin) cho chúng. Dư i ây là ba cách tùy ch nh component b ng cách s d ng ActionScript. Global Customization (tuỳ bi n chung) S d ng i tư ng globalStyleFormat, b n có th tùy ch nh giao di n cho t t c các component trong m t l n. ây là m t ví d thay i m...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online