Framesloaded 100 rootplay y l ph n u c b n c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ot; : QUOTE on(release) { print(this,"bframe"); } Như b n ã th y, tuỳ ch n ư c coi như m t chu i và ư c t trong d u "" 2-PrintAsBitmap Câu l nh này làm vi c tương t như l nh Print v i hai tham s tương t . i u khác bi t là l nh Print s g i các i tư ng ho và font ch t i máy in. Sau ó, máy in s xây d ng l i các vector và n i dung in ra. Ngư c l i, PrintAsBitmap s chuy n toàn b n i dung thành m t nh bitmap l n và g i t i máy in. i m thu n l i nh t c a PrintAsBimap là trong su t c a văn b n cũng ư c in ra. N u b n có m t i tư ng ho bán trong su t, ch c có ưu i m ch n b n s c n n ch c năng in này, ng th i nó cũng ho t ng t t v i nhi u lo i máy in hơn. L nh in chính là văn b n ư c in ra có tính th m m cao, ư ng cong smooth hơn và ch rõ ràng hơn khi ư c in ra. Nó cũng nhanh hơn khi in qua m ng. Nguyên tác chung nh t là s d ng l nh PrintAsBitmap khi b n th t s ch c ch n k t qu s gi ng như n i dung hi n th trên màn hình. S dung Print khi văn b n không c n chính xác cao ho c khi b n xây d n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online