Getstate choice thischoiceiname tracechoice

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: IPT> Công vi c ti p theo b n còn nh không: CH Y TH i nào Gi th 18: G i thông tin cho máy ch , Sending Information to the Server Cho n t n bây gi , nh ng movie chúng ta làm ư c h u h t là ch ch y m t mình (stand alone). Có nghĩa là nó ch ch y m t máy khách (client-side) không có s liên l c v i máy ch (Server). Nên nh r ng Flash cũng có th g i tr thông tin cho Server gi ng như form c a HTML. V y thì trong gi th 18 này, chúng ta s tìm hi u v v n này. Trong gi th 18, chúng ta s h c: - Tìm hi u v i tư ng LoadVars - T o m t chương trình server-side ơn gi n - S d ng Flash g i d li u v cho Server i tư ng LoadVars R t may m n là chúng ta ã có Flash MX, b i vì trong nh ng phiên b n Flash trư c ây, mu n làm i u này thì chúng ta ph i làm nh ng movie clip r t khó khăn. iv i Flash MX, chúng ta có th s d ng i tư ng LoadVars. i tư ng LoadVars bao g m m t t p h p các câu l nh và nh ng bi n c bi t g i d li u cho Server gi ng như post form trong HTML. Chúng ta có th t o i tư ng g...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online