Hittestrootxmouse rootymouse follow the mouse

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Giá tr c a _rotation luôn luôn trong vòng -180 và 180, ví d 179, ho c -179. Nhưng n u b n t nó là 181, nó s hi u thành góc -179. v y quay m t movie, ơn gi n là t giá tr cho nó, b n cũng có th s d ng các bi u toán ++, += thay i giá tr . Hãy xem ví d sau CODE myClip._rotation = 90; myClip._rotation++; _root["myClip"]._rotation = 45; this._rotation += 0.5; 4) Co giãn àn h i m t MC: B n có th làm co giãn, thay Scale thu c tính THu c tính i chi u dài chi u r ng c a movie clip làm vi c này là _xscale cho chi u ngang và _yscale cho chi u d c. Các giá tr ư c gán cho x,y scale là ph n trăm. Có nghĩa giá tr 100 là 100 ph n trăm , ây là thu c tính m c inh cho m t movie clip g c. B n có th s d ng các s nh hơn như 50 làm movie co l i. Ho c có th s d ng s to hơn, 200 giãn movie ra. Th m có th dùng các giá tr âm l t movie. ví d 07mousesclae.fla ch a m t o n mã mà chúgn ta s g p r t nhi u sau này. Nó ki m tra t a c a mouse,. Sau ó xác...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online