24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i ta click vào khay trư t thì kh i văn b n s di chuy n m t trang. Khi click vào ph n trên c a thanh trư t thì kh i văn b n s di chuy n n trang trư c, còn n u click vào ph n dư i thanh trư t thì kh i văn b n s di chuy n n trang sau. Các mũi tên Mũi tên lên và xu ng là hai thành ph n ơn gi n nh t c a scrollbar, nó ch có ch c năng cho ngư i dùng di chuy n kh i văn b n t ng dòng m t. Nh ng thu c tính chung Scrollbar có m t s thu c tính chung mà chúng ta c n ph i xem xét. u tiên, các thành ph n c a scrollbar ch ho t ng khi chúng ta click vào, và s ti p t c ho t ng cho n khi chúng ta th nút chu t ra. L y ví d : n u ngư i dùng click vào mũi tên xu ng di chuy n m t kh i văn b n thì kh i văn b n s di chuy n t ng dòng m t cho n khi chúng ta th nút chu t ra. M t v n n a là v trí thanh trư t ph i ư c c p nh t liên t c khi nh ng thành ph n khác ư c kích ho t. Scroll m t văn b n u tiên, chúng ta m khung Properties ra t tên l i cho text field. Như trong hình dư i ây, chúng ta s t tên cho text field là scrollText Sau ó, c...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online