Html th xem nh actionscript v javascript n u b n quen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ch có th nh p s mà thôi CODE text1.restrict = "01234567890"; Còn dư i ây là m t ví d n a n u ô nh p li u là email CODE text2.restrict = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789@.-_"; M t i u chú ý là c các ký t in hoa và in thư ng u ơc ch p nh n trong text2 B n cũng có th h n ch s ký t ư c phép nh p vào m t textfield. Cái này b n cũng có th không c n ph i dùng AS, có th t thu c tính tr c ti p trong khung Properties CODE text1.restrict = "01234567890"; text1.maxChars = 4; Luy n t p: Ki m tra d li u nh p Bây gi chúng ta s làm m t chương trình g m m t form nh p li u, yêu c u nh p vào tên, năm sinh, email. Và chúng ta s ki m tra các thông tin nh p vào này Tên ngư i dùng ít nh t ph i có 3 ký t . Năm sinh ph i có 4 s và ó là nh ng năm trong kho ng 100 năm trư c n nay. Còn email ít nh t ph i có 7 ký t và có d ng a@b.c, a, b có th là tuỳ ý nhưng c ph i có ít nh t là 3 ký t và b t bu c ph i có ký hi u @. ó là nh ng yêu c u cơ b n. Nào, b t u...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online