I trong vnfx c r t nhi u bi vi t v xml v d nh bi gi i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: o ra ngoài. CODE on (release) { collapseMenu(); trace("History Button Pressed"); } on (dragOut) { rollOutMenu(); } i u cu i cùng c n ph i làm là ph i thay i thu c tính cho các button. Trong ph n khung properties c a button, chuy n Track as Button thành Track as Menu Item. i u này s làm cho button nh n ư c s ki n release thay vì s nh n press trư c. Còn có r t nhi u cách làm menu, nó ph thu c vào m c ích s d ng c a b n và kh năng s d ng AS c a m i ngư i Button ng M t cách khác cũng tương t làm menu x xu ng là s d ng button ng. Chúng ta có th làm m t menu x xu ng mà không c n ph i làm cách button trư c, chúng ta , thú v nh . s ư c t sinh ra b ng AS i u u tiên c n ph i làm là t o m t button m u. Ti p theo, t button vào trong m t movie clip, movie clip này s có hai thành ph n, m t là button và hai là dynamic text trên button, dynamic text s ư c liên k t v i bi n buttonLabel. Trong c a s Library, click chu t ph i lên tên movie clip và ch n Linkage. N...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online