I u ny c ngha l khi b n s d ng 2 hnh trng nh trong v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u.. Còn 24 bit có nghĩa ch c 3 kênh u tiên. N u giá tr c a _visible là 0 thì movie là trong su t hoàn tòan và có th nhìn th y t t c m i th phía sau movie. Nhìn hình sau xem cùng 1 movieclip nhưng v i 3 giá tr alpha khác nhau, 10, 50 và 100 (t trái sang) Gi th 08: ch n, kéo th movie clip, Moving and Changing Movie Clips 1. Selection B n ã bi t cách h c sao t o m t button và cho phép ngư i s d ng click vào làm s ki n ho t ng. Tuy nhiên ây ta s h c cách click vào ch n l a m t i tư ng trên màn hình. T o m t ch n l a, có nghĩa là user click vào item , nhưng không có gì x y ra. Như v y, ngư i dùng có th l a ch n và thay i l a ch n. Chúng ta s s d ng l a ch n như bư c u tiên h c kéo th movie. Button bên trong m t Movie method. M t movie không th ph n ng v i mouse click. Không th s d ng các s ki n như on (release) hay (Press). vì v y ta ph i t ìm cách ánh l a nó. ó là s d ng m t button bên trong movie. Button có th x lý ư c mouse click, và mi n là nó có ln bao trùm m t movie. Hãy xem ví d 08buttoninmc....
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online