I u ny gi ng nh gin my stereo b n c th t gi tr t 100

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l nh Có hai l nh in chính ư c s d ng. Chúng có m t khác bi t r t nh , nhưng v căn b n là ho t ng gi ng nhau. 1- Print L nh th nh t là QUOTE Print L nh này bao g m hai tham s . Tham s th nh t là i tư ng in. Thương là timeline chính, ho c "_root". B n cũng có th s d ng "this". Tuy nhiên, n u b n không mu n in nh ng frame trong movie, b n có th s d ng tham chi u t i movie ó. Tham s th hai là m t trong ba tuỳ ch n sau : QUOTE bframe QUOTE bmovie QUOTE bmax Các tham s này giúp FLash có th co dãn văn b n in theo ý c a ngư i s d ng. Flash có th co dãn văn b n in t i kích thư c c a trang gi y mà không bóp méo văn b n. Ví d n u frame ư c in có kích thư c 550x400, thì chi u ngang s ư c phóng to t i kích thư c 550px chi u d c có th s ư c scale theo t l . Khi s d ng tuỳ ch n "bframe", t ng frame s t scale l p y kích thư c c a trang ó. N u frame th nh t có n i dung v i kích thư c là 550x400 nhưng frame th hai ch ch a n i du...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online