I u ny s lm cho button nh n c s ki n release thay v s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: x, có nghĩa là khi checkbox chưa ư c ch n. M t button th hi n tr ng thái On, có nghĩa là cũng checkbox ó nhưng ã ư c ch n. Hình dư i ây là 3 checkbox làm ví d . Check box u tiên ang ư c ch n, cái th 2 chưa ư c ch n, cái th 3 thì ngư i dùng ang chu n b ch n. Các b n có bi t cách nào cho 3 thành ph n c a checkbox ho t ng chung như v y ư c không? R t ơn gi n, button Off s ư c ưa vào m t movie clip riêng t frame u t iên, b m F6 t o frame k ti p và t button On vào frame th 2. t tên frame 1 là Off, frame 2 là On. Ti p theo, cho m t câu l nh stop(); vào frame 1 dùng movie clip l i ngay ó. Trong m i button ó s có m t o n code g i m t hàm ngoài time line c a movie clip có ch a 2 button x lý khi m i nút ư c nh n. CODE on (release) { pressButton(); } Ngoài ra, trong frame Off (frame 1) s còn ch a m t o n code n a ngoài câu l nh stop(); CODE state = false; function pressButton() { state = !state; if (state) { gotoAndStop("on"); } else { gotoAndStop("off&q...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online