24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p. Nhưng chú ý r ng b n không th kéo 2 movie cùng m t lúc. Ch m t movie ư c kéo t i m t th i i m. Vì v y b n nên c n cách drag ph c t p và linh ng hơn làm ng d ng hay game. Note: startDrag có 5 thám s . Tham s th nh t là giá tr True(ho c False) quy t nh vi c trung tâm c a movie clip có khóa v i v trí chu t hay không. Các tham s còn l i là left, top, right, bottom. N u b n t chúng, movie c a b n ch có th ư c kéo theo các ràng bu c ó. Kéo nâng cao Bây gi ta h c cách kéo movie mà ko dùng câu l nh startDrag và stopDrag. V y làm th nào?? B n c n có 4 ph n mã sau trong movie c a b n: Th nh t là s ki n onClipEvent(load), s ki n này s t cho bi n global tên là dragging giá tr false. Khi bi n này true, t c là báo hi u r ng movie có th ư c kéo. Th hai, ngưòi dùng click vào m t movie. Có nghĩa là dragging = true . Th ba, quá trình kéo s ti p t c di n ra b i s ki n onClipEvent(enterFrame). S ki n này ch ơn gi n gán _x và _y (thu c t...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online