Khi s d ng tu ch n bmax flash s ki m tra ton b cc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ao 400px. T o 3 button và vi t code cho các nút liên k t n 3 trang content1.html, content2.html, content3.html tương t như sau: CODE on (release) { getURL("content1.html","content"); } - Lưu movie l i v i tên navbar.fla - Publish movie ra thành file html - Ti p theo là ưa t t c các file vào m t thư m c. Các file ó s là: navigation.html, content1.html, content2.html, content3.html, navbar.html, and navbar.swf. - Hãy m trang navigation.html th xem nhé ActionScript và JavaScript N u b n ã quen s d ng JavaScript r i thì b n s r t vui khi bi t r ng JavaScript có th liên l c ư c v i ActionScript. Tuy nhiên, cách này không ho t ng t t i v i t t c các lo i trình duy t. Vi c liên l c này ư c xây d ng trên 2 công ngh . M t là công ngh LiveConnect ư c xây d ng trong nh ng phiên b n trình duy t Netscape trư c phiên b n 6.0. Công ngh th hai là ActiveX dùng liên l c gi a Flash và Internet Explorer. Nhưng n u b n ang thi t k cho ngư...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online