Ko th di chuy n khi chng ta t nh ng ci ny vo trong 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . ây là tên liên k t (Linkage name) cho m t movie clip. Khi b n ch y movie, movie clip ư c copy t Library và t vào vùng hi n th c a ô cu n. Sau ó các thanh cu n s cho phép ngư i dùng nhìn th y các ph n khác nhau c a movie clip. B n có th xem ví d trong file 21scrollpane.fla. N u b n thi t t thông s Drag Content là true, ngư i dùng cũng có th click vào trong vùng hi n th và kéo hình trong ó ch y. Các thanh cu n cũng thay i khi b n kéo n i dung trong ô cu n (chính là cái movie clip hi n th trong ô ó). M c dù component ScrollPane không òi h i b t kỳ ActionScript nào làm vi c, nhưng có r t nhi u hàm mà b n có th dùng xác nh xem ph n nào c a movie clip ang ư c xem ho c thay i chi u r ng (width) và chi u cao (height) c a ô. B n cũng có th dùng b ng Properties thay i chi u r ng và chi u cao c a ô cu n. Khi b n làm vi c ó, ô cu n trông b méo mó trong Flash, nhưng no star where, nó s ngon lành ngay khi b n ch y movie. M t l nh ActionScript r t h u ích là loadSc...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online