Length 3 feedback domain khng h p l returnfalse

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ); cursor.gotoAndStop("over button"); } on (rollOut) { summary.gotoAndStop("none"); cursor.gotoAndStop("normal"); } on (release) { gotoAndStop("mercury"); } Bây gi thì movie c a b n ã xong. B n hãy ch y th xem sao Gi th 14: Thành ph n Scroll, Scrolling M c dù scrollbar r t quen thu c trong các ng d ng Mac, Windows, các trình duy t web… nhưng m y ai hi u ư c nó ho t ng như th nào. Lý do ơn gi n là do ây là m t trong nh ng thành ph n tr c quan, r t d xây d ng mà không c n ph i vi t code nhi u. M i ngư i s d ng nó nhưng không suy nghĩ nhi u v nó. K t qu là khi nh ng nhà phát tri n s d ng Flash t o ra nh ng scrollbar c a riêng h thì g p khó khăn. Vì v y, chúng ta hãy cùng nhau tìm hi u 4 thành ph n cơ b n c a m t scrollbar và hãy tìm hi u scrollbar là gì. Hình dư i ây cho chúng ta th y nh ng thành ph n cơ b n c a m t scrollbar là: mũi tên lên, mũi tên xu ng, thanh trư t và khay trư t. Thanh trư t (Slider) Thanh trư t ph c v nhi u m c ích. u tiên, thanh trư t s trư t trên khay trư t cho chúng ta th y v trí c a kh i văn b n chúng ta ang xem. N u thanh trư...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online