Loadsoundmysoundmp3true cch th 2 l ta s d ng true

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c a m i instance ư c i thành changeOptions. Tôi t hàm changeOptions trong timeline chính. Hàm này s ư c th c thi khi nào m t trong các h p ki m CheckBox ư c click vào. Nó s g i tên và tr ng thái m i c a CheckBox ra c a s Output. ActionScript function changeOptions(checkBoxInstance) { trace(checkBoxInstance._name+": "+checkBoxInstance.getValue()); } Trong 21checkboxes.fla, tôi cũng thêm vào m t component PushButton. Nút này ư c t tên là doneButton và s g i hàm buttonPressed. Hàm này s l p i l p l i v i t t c các CheckBox và g i tr ng thái c a chúng ( ư c ánh d u hay chưa) ra c a s Output. ActionScript function buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { trace("Option One: "+option1.getValue()); trace("Option Two: "+option2.getValue()); trace("Option Three: "+option3.getValue()); } } Thay vì g i các k t qu ra c a s Output, h u h t b n s mu n s d ng chúng trong các d ng khác. Ví d , b n có th t chúng trong...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online