Name george myvarsid 47 myvarssendserverprogramcgi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nu x xu ng này nhé! Chúng ta cũng s t o 2 frame như bài trư c, frame u ch a button là tiêu c a menu, frame hai ch a các button x p d c xu ng thành m t h th ng menu khi tiêu c a menu ư c click. Tuy nhiên cách vi t code s khác i! ây là code cho button làm tiêu cho menu CODE on (press) { expandMenu(); } on (release, releaseOutside) { collapseMenu(); } Khi ngư i dùng click vào button thì nó s g i hàm expandMenu(), khi ngư i dùng th chu t ra thì nó s g i hàm collapseMenu() Ngoài ra thì chúng ta còn s d ng các event on(dragOver) và on(dragOut), hai event này cũng gi ng v i on(rollOver) và on(rollOut) nhưng mà ph i gi chu t trong khi di chuy n CODE on (dragOver) { rollOverMenu(); } on (dragOut) { rollOutMenu(); } Button tiêu ã g i 4 hàm expandMenu(), collapseMenu(), rollOverMenu(), rollOutMenu(), bây gi chúng ta s vi t các hàm này, t chúng trên frame nhé! Hàm expandMenu() s t giá tr cho bi n expanded là true và nh y sang frame th hai CODE function expandMenu() { expanded = true; gotoAndSto...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online