Nh y t file cc file bn ngoi c th c load vo b ng cc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m t i tư ng LoadVars chúng có th g i t i m t server. RadioButtons RadioButtons gi ng như CheckBoxes, ngo i tr vi c chúng ư c s p x p thành các nhóm. T i m t th i i m, b n ch có th ch n m t nút RadioButton trong m t nhóm. File m u 21radiobuttons.fla có ba component RadioButtons. N u b n ch n m t trong nh ng nút ó và m b ng các thu c tính (Properties panel) cho nút, b n s nhìn th y component này có nhi u thông s hơn so v i các component CheckBox hay PushButton. Thêm vào các thông s b n ã th y trong component CheckBox là hai thông s Group Name (tên nhóm) và Data (d li u). Thông s Group Name xác nh xem RadioButton thu c v nhóm nào. Trong movie m u, c ba RadioButtons u thi t t thông s này là firstGroup. N u ã có m t nhóm nút th hai v i m t tên khác, thì hai nhóm này ư c xem là c l p v i nhau khi quy t nh RadioButton nào ư c b t. Thông s Data là tùy ch n và b n có th s d ng trong các o n mã c a mình. B n có th truy c p (access) nó b i hàm getData(). B n có th lưu tr các l nh mà o n mã c a b n th c thi khi nút radio ư c ch n. Trong movie m u, ba RadioButtons ư c t tên là choice1, choice2, và choice3. Nh...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online