O n code sau xt coi gi tr c a a c b ng 7 khng v in k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: òng l p (mình s g i là loop cho ti n nhe) for (s nh c t i các lo i loop phía dư i) và các i u ki n c a loop này. Nó s l p 10 l n v i i u ki n b t u là i=0 và nó s tăng thêm 1 cho m i l n l p cho t i khi nó lên t i 9. Tương t như on(press), for loop cũng có o n code cho riêng nó, và ơc b c quanh b ng { } và o n code trong ó ch kích ho t khi mà các i u ki n c a for loop ư c th a mãn. Dòng th 5 là l nh trace(), l nh này ch vi t thông tin ra output window trong lúc b n làm vi c v i Flash, user s không th y ư c. K t i p là i u ki n, if là t khoá trong Flash, và nó s ki m tra k t qu c a phép so sánh myVariable + 3 ==5. N u mà k t qu là úng thì nó s kích ho t l nh trace trong, và s vi t ra output window giá tr c a myOtherVariable V y là b n ã th y m t o n script hoàn ch nh b ng AS r i. Ti p theo chúng ta s nói n vài ph n khác c a AS. Output window trên chúng ta có nh c t i output window, mà không nói rõ là gì. Output window là m t window trong software Flash, và ch xu t hi n khi mà b n ch y th movie. N u Flash compile movie cho b n và phát hi n ra l i thì Flash s vi t ra các output window này. Trong khi ch y th mo...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online