Phpshowtopic3007 n u b n c o n code c a ds th ng nn c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t thanh cu n s xu t hi n bên ph i cho phép ngư i dùng cu n lên xu ng l a ch n. Cơ b n m t combo box có th có 3 tr ng thái. Khi không ho t ng nó thu nh thành m t dòng. Khi click vào nó, combo box s tr i r ng thành danh sách tuỳ ch n, n u s l a ch n l n hơn s dòng có th hi n th thì xu t hi n thêm thanh cu n. Khi m t ngư i dùng ch n m t l a ch n m i trong combo box, b qu n lý Click Handler s ư c g i. Dư i ây là m t hàm ơn gi n cho b n bi t nhãn c a combo box ã ch n: ActionScript function comboBoxChange(comboBoxInstance) { trace(comboBoxInstance.getValue()); } B n cũng có th dùng getSelectedIndex() l y ch m c (tính t 0) c a m c ã ch n. Movie m u 21combobox.fla là m t ví d v component ComboBox. ScrollPane Hai component ti p theo khác h n so v i 5 component trên. Chúng không dùng cho phép ngư i dùng l a ch n, nhưng dùng hi n th lư ng thông tin l n trong các kho ng nh (cu n mà l ). Component ScrollPane (ô cu n) g m có m t thanh cu n d c, cu n ngang và m t vùng hi n th hình ch nh t. Thông s chính c a component này là Scroll Content (cu n n i dung)...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online