24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p 10 s t 0 n 9, các nút các phép toán, phím =, d u ch m th p phân, phím C xóa màn hình. M t text field t trên hi n th nh ng s ngư i dùng b m, text field này s liên k t v i bi n display. - Trong m i movie clip c a m i nút b m, chèn o n code sau CODE on (release) { _parent.keyPressed(this._name); } Khi m t nút b t kỳ ư c nh n thì hàm keyPressed s ư c g i level ngoài mà ây s là level root. Hàm này s truy n tên c a movie clip. - Quay tr l i level root, m i movie clip ph i có m t tên riêng, không ư c trùng. t tên c a movie clip theo s c a nó, ví d nút s 5 s có tên là 5, d u ch m th p phân có tên là “.”. D u c ng, d u tr , d u nhân, d u chia, d u b ng, nút C l n lư t t tên là plus, minus, multiply, divide, equals, clear. - Ok, bây gi b t u vi t code nhé! Code này s n m ngoài movie frame CODE // trư c tiên, xoá màn hình cũ clearAll(); function clearAll() { display = "0"; // giá tr m c nh là 0 memory = 0; // b nh operation = &...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online