Pushlabelorder online actiongoto

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tate) { return(_parent.radioButtons[i]._name); } } // n u không có cái nào ư c ch n thì tr v m t chu i r ng “” return ""; } Luy n t p: Chương trình tr c nghi m Bây gi hãy cùng nhau áp d ng nh ng th ã h c ư c v CheckBox và RadioButton làm m t chương trình tr c nghi m ơn gi n nhé. M i frame s ch a m t câu h i riêng. Ví d frame u tiên s ch a câu h i như hình dư i ây, và có nh ng câu tr l i dư i B t u nhé - T o m t movie m i trong Flash - T o Checkbox như ã ư c h c r i ó. - R i sau ó kéo t o 5 b n c a movie clip checkbox vào, t tên là: Flash, Director, Fireworks, Freehand, and Dreamweaver. - T o các câu tr l i và m t static text k bên Checkbox như hình trên. - T o m t button Next chuy n n câu h i ti p theo. - Chèn o n code sau vào frame u tiên CODE results = new Array(); stop(); o n code trên có nhi m v t o m t m ng results lưu k t qu c a các câu tr l i, ng th i cũng dùng movie t i ây. - Khi nh n nút Next thì s chuy n sang câu h i ti p theo và l...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online