Random k t qu t r v i lo i gi ng nh 0023268056102097

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BR>"; myText += "This text is <FONT FACE='Arial Black'>Arial Black</FONT>.<BR>"; myText += "This text is <FONT SIZE='24'>large</FONT>.<BR>"; myText += "This text is <A HREF='link.html'>linked</A>.<BR>"; QUOTE This text is <B>bold</B>.<br> This text is <I>italic</I>.<br> This text is <U>underlined</U>.<br> This text is <FONT COLOR='#FF0000'>red</FONT>.<br> This text is <FONT FACE='Arial Black'>Arial Black</FONT>.<br> This text is <FONT SIZE='24'>large</FONT>.<br> This text is linked. Siêu liên k t (hyper link) trên có tác d ng gi ng như trong HTML như khác 1 i u là không có g ch dư i Sau ây là nh ng th HTML có th dùng trong Flash MX • • • • • • • • • <B></B>: vi t m <I></I>: vi t nghiêng <U></U>: g ch dư i <FONT FACE='...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online