24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: khác thì k t qu s ư c lưu l i tính toán ti p, lúc này phép toán chưa k t thúc, newNum = false. Còn n u ngư i dùng b m d u = thì màn hình s hi n ra k t qu và k t thúc luôn phép toán chuy n sang phép toán m i, newNum = true. - Ph n ti p theo là hàm keyPressed x lý khi m i nút ư c nh n. Hàm keyPressed s s d ng c u trúc switch thay cho c u trúc if, then, else. C hai cách u ho t ng tương t nhưng cách vi t hơi khác, b n hãy xem nhé: CODE // hàm này ư c g i b i nút nh n function keyPressed(keyName) { // do something different for different keys switch (keyName) { case "clear" : // khi nh n nút C clearAll(); break; case "plus" : // các phép toán c ng, tr , nhân, chia operate(keyName); break; case "minus" : operate(keyName); break; case "multiply" : operate(keyName); break; case "divide" : operate(keyName); break; case "equals" : operate(keyName); break; default : // các s if (newNum) { // hi n th s m i trên màn hình display = keyName...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online