S m i trn mn hnh display keyname newnum false if

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: har,lineLength); // thêm ch cái kê ti p firstChar++; // phát l i b n tin sau m i l n k t thúc if (firstChar > tickerText.length) { firstChar = 0; } } Trư c tiên b n t o ra bi n tickerText ch a b n văn news ticker, bi n firstChar ch a giá tr c a ch cái u tiên s th y trong news ticker, và lineLenght là s ch cái có th xu t hi n m t lúc trên news ticker. Và t t c các u ư c cho vào trong b s lý d ki n onLoad Trong onEnterFrame, Flash s l y 50 ch cái u tiên b vào bi n text ( trong dynamic text field) cho nó hi n th lên màn hình. Sau ó di chuy n sang ch cái th 2 b ng câu firstChar++;, và sau cùng là ki m tra, n u b n tin ã ư c phát h t thì u. phát l i t 6. B n có th thay i giá tr c a lineLenght và giá tr c a b n văn trong tickerText hi u hơn v 2 bi n này 7. Bây gi b n hãy th dùng loadVariable() nh p b n tin t text file vào coi có ư c không. N u không thì hãy tr l i ây h i mình nhe Happy flashing Gi th 11: Làm vi c v i các con s , Chương này r t hay và b ích! Chúng ta ã nghiên c u v text và strings trong các chương trư c....
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online