Size 48 mytextformatcolor 0x330000 mytextformatalign

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hãn c a chúng là: Macintosh, Windows, Linux. T o ba component RadioButton. t tên cho chúng là radiobutton1, radiobutton2, và radiobutton3. Nhãn c a chúng l n lư t là ... như trên T o m t ComboBox component. t tên cho nó là combobox. Thêm m t vài nhãn (label) vào ó ngư i dùng có th ch n l a. T o m t ListBox component t tên là listbox. Thêm bao nhiêu nhãn vào tuỳ b n. ng lo l ng v th t c a chúng vì chúng ta s s p x p l i sau. Thi t t thông s ListBox Multiple Selections thành false. Dùng b ng Properties t o cho khung danh sách (list box) r ng 200 và cao 200 pixel. Thêm m t PushButton component. Click Handler là buttonPressed. t cho nó nhãn là Done và thông s i u khi n Thêm dòng sau vào trong frame script. Nó s s p x p l i nhãn c a các m c trong component ListBox. ActionScript listbox.sortItemsBy("label","Asc"); L nh sortItemsBy làm vi c r t t t v i component ComboBox. B n có th dùng "label" ho c "data" cho thông s u tiê...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online