Slice13 o n code trn s tr v 23 63 v n khng k ph n t th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: quot;none"; // chưa có phép toán nào c newNum = true; // ánh d u khi nào ã nh p xong m t s } Bi n display là m t chu i (string), s liên k t v i text field hi n th n i dung ngư i dùng b m. Nó s b t u v i giá tr b ng 0, có nghĩa là khi ngư i dùng m i b t máy lên thì s m c nh là s 0 Bi n memory lưu l i con s trư c ó th c hi n phép tính. i u này r t c n thi t, ví d b n b m s 5, +, 7 thì s 5 nh p vào, khi b n b m d u c ng, màn hình s ư c xóa và s 5 ư c lưu vào memory, s 7 ư c nh p ti p và s th c hi n phép tính 5 và 7. Phép toán ngư i dùng ch n cũng c n ư c lưu vào b nh . Khi ngư i dùng ã nh n 5, +, 7 r i, sau ó b m d u = ho c m t phép toán khác thì chương trình s g i l i phép toán cũ ã ơc lưu trong bi n operation th c hi n phép toán trư c c a 5 v i 7. Bi n newNum như là m t bi n c hi u báo cho chương trình bi t khi nào s k t thúc m t phép toán. Ví d khi ngư i dùng b m 5, +, 7 r i sau ó b m m t phép toán...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online