Stoppoofwav i u ch nh m l ng b n c th s a i o n tr c v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: frame ã ư c t ký hi u in. Chú ý r ng, t t c nh ng frame có chưa ký hi u in này s ư c t m t layer riêng. Theo cách ó, b n có th t ư c nhi u ký hi u trên nhi u frame. Và nó cũng thu n ti n hơn khi b n không mu n s d ng ký hi u "#p" như m t label th t cho keyframe. *Chú ý: Khi b n t t hai ký hi u in tr lên, khi test movie, Flash s xu t hi n l i c nh báo : "WARNING : Duplicate layer.." ó là i u r i ro có th x y ra, nhưng cũng s không nh hư ng n movie c a b n tr phi b n s d ng label "#p" trong câu l nh "gotoAndStop" ho c nh ng l nh tương t .... 3- Lên k ho ch in B n c n ph i suy nghĩ và lên k ho ch cho movie c a b n khi mu n movie có kh năng in. Vì không th ch in m t frame hi n t i nên b n c n t o ra nh ng frame có kh năng in. Chú ý r ng m i th t n t i trên movie c a b n s ư c in ra. Nó bao g m c nút Print ( khi nh n vào s th c hi n l nh in), n u trong movie có t n t i. Vì v y chúng ta c n ph i có m t frame ch a nút Prin...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online