U cu h i u tin nh ng ai tm hi u as th ng h i l vi t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ie: AS có th thay i kích thư c, màu s c, v trí c a b t c movie clip (MC) nào trong movie flash c a b n. B n có th t o thêm phiên b n hay xoá b i phiên b n c a MC v i AS Phân tích môi trư ng c a máy tính: V i AS b n có th l y gi t h i u hành hay a ch ang chơi movie Flash ó. i u khi n âm thanh trong flash movie: AS là cách t t nh t i u khi n âm thanh trong Flash,AS có chơi ch m, chơi nhanh, ng ng, quay vòng .v.v bât kỳ âm thanh nào trong Flash. Phát tri n các kh năng c a AS i u quan tr ng nh t mà AS có th làm cho b n là nh ng gì chưa ai nghĩ t i Vi AS và trí tư ng tư ng và óc sáng t o c a b n thì không có gì là không th x y ra v i AS ư c. M c ích c a các sách, và c a VNFX là hư ng d n b n hi u bi t v Flash t ó b n có th t dùng nó Vi t AS làm ra nh ng s n ph m tuy t v i mà không ai có. âu Câu h i u tiên nh ng ai tìm hi u AS thư ng h i là "Vi t AS vào âu?". Flash có m t môi trư ng làm multimedia khá ph c t p. N u b n ã dùng Flash r i hay ã c qua các hư ng d n...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online