Vv v c d a trn tiu chu n do ecma european computer

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hay cũng có th dài c trăm trang. Script có th vi t g p l i m t ch hay cũng có th vi t rãi rác kh p nơi trong movie. ưc Xu t x c a AS AS rât gi ng ngôn ng C++, Java, javascript .v.v và ư c d a trên tiêu chu n do ECMA (European Computer Manufactuers Association) l p ra g i là ECMAScript. Nhi u ngư i hi u l m r ng AS d a trên Javascript, nhưng th c ch t c 2 u d a trên ECMAScript. Lúc u vi t script trong Flash r t ơn gi n và cho t i Flash 4 m i u c phát tri n nhưng cũng v n còn "thô sơ" v i nh ng vòng l p và các i u ki n "if...else". Cho t i Flash 5 thì dân Flash m i có th l p trình và g n li n script v i các y u t trong movie. . Sang t i Flash MX thì AS ã tr thành ngôn ng l p trình toàn di n v i hơn 300 câu l nh, hàm .v.v Nh n biêt AS AS ơn gi n là nh ng câu l nh ư c vi t b ng ti ng Anh (vì l này mà mình s không d ch các tư ti ng Anh liên quan n AS, và m t ph n thì mình không gi i thu t ng computer hay ti ng vi t cho l m) và các phép tính và d u câu. Ví d sau: ActionScript...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online